สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

----------------------การพัฒนาหลักสูตร-------------------------------------

---NEW กรอกข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร 25 ตุลาคม 2561    
  แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร ปกเล่มหลักสูตร ฟอร์มเล่มหลักสูตร มคอ02 เอกสารแนบ ค่าน้ำหนักคะแนนผลงานอาจารย์
  - การเขียนหลักสูตรตามเกณฑ์ มคอ.1 สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560
  - รายละเอียดการปรับแก้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
           

-----------------ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / เกณฑ์ --------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. . 2558
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
  หลักเกณฑ์การกำหนดฃื่อปริญญา พ.ศ. 2559
  มคอ.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
  มคอ.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
  คุรุสภา เรื่องการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ประกาศ 8 กพ. 2561
  ISCED
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  แผนการพัฒนาหลักสูตร มทร.รัตนโกสินทร์ UPDATE 3 กค 2561
  ขอ้บังคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์การเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2555
  ข้อบังคับการเทียบโอน พ.ศ. 2557
  กลุ่มรายวิชาตามนโยบาย 8 รายวิชา
  ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง *นำเสนอ
  ตารางแสดงการแก้ไขตามคณะกรรมกาารฯ * นำเสนอ
  การเสนอปิดหลักสูตร
  การปรับปรุงเล็กน้อย
 

การเปิดหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูต

 

concept paper การเสนอเปิดหลักสูตรใหม่

  concept paper การเสนอเปิดหลักสูต่ร(ตัวอย่าง)
  concept paper Download MS-Word

 


.